Deontologie

Roma-Tolk

Roma / Servo-Kroatisch / Nederlands e.o.

Roma-Tolk

Ab Vertalen


Neutraliteit, snelheid, vakkundigheid, kwaliteit en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen die bij mij bovenaan staan. Ik lever maatwerk op tal van terreinen.

DEONTOLOGISCHE BASISCODE VOOR GERECHTSTOLKEN/-VERTALERS


1. De tolk/vertaler zal het gesproken of geschreven woord weergeven zonder enige wijziging, weglating of aanvulling.


 

2. De tolk/vertaler zal zijn/haar taak waarnemen op objectieve en onpartijdige wijze, en met de grootste zorgvuldigheid.


3. De tolk/vertaler is, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, verplicht tot strikte geheimhouding van iedereen informatie die hij/zij uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden verkrijgt.Hij/zij zal in geen enkel geval deze informatie in eigen voordeel aanwenden, noch in het voordeel van een van de partijen of overheden in een gerechtelijke procedure of onderzoek.


4. De tolk/vertaler zal zich houden aan de wettelijke tarieven en zal geen voordelen, giften en/of gelden aannemen van of geven aan derden met als do zijn/haar functioneren op enigerlei wijze te beinvloeden.


5. De tolk/vertaler zal erop toezien dat de kwaliteit van het door hem/haar gepresteerde werk de preciese en volledige weergave van het origineel garandeert die in het gerechtelijk vertaal-/en tolkwerk een absolute vereiste is.


6. De tolk/vertaler zal zijn dienst persoonlijk presteren, m.a.w. hij/zij zal moeten melden wanneer de tekst door een collega is vertaald, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.


7. De tolk/vertaler zal zich professioneel opstellen, zodat:

- hij/zij zich uitsluitend als tussenpersoon tussen anderstaligen opstelt;

- hij/zij geen prive-gesprekken aangaat, noch met noch over diegenen tussen wie hij/zij optreedt;

- hij/zij laat weten dat, als een letterlijke vertaling niet mogelijk is, een equivalente omschrijving wordt gegeven;

- hij/zij de afspraken voor gerechtelijke tolk-/en vertaaldiensten opvolgt;

- hij/zij de belanghebbenden ervan in kennis zal stellen indien hij/zij de opdracht niet kan aanvaarden, hetzij omwille van persoonlijke redenen (betrokkenheid, verwantschap, morele overwegingen, bedreigingen), of niet tot een goed einde kan brengen, omwille van moeilijkheidsgraad, hoge techniciteit of specifiek dialect dat door de tolk/vertaler niet of onvoldoende wordt beheerst.


8. De tolk/vertaler zal iedere wijziging in identiteitsgegevens onmiddellijk ter kennis brengen van de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg (adres, telefoon/faxnummers, email, uren van beschikbaarheid, vakantie, .).


9. De tolk/vertaler verbindt zich ertoe deze basisdeontologische code en alle bestaande deontologische verplichtingen na te leven, zowel tijdens de uitoefening van zijn bediening als gebeurlijk tijdens het prive-leven. Bij niet naleving van de regels, ingeval van professionele tekortkomingen en/of inbreuk op de waardigheid van het beroep, kan de Rechtbank van Eerste Aanleg maatregelen nemen.


10. Deze deontologische basiscode dient door de kandidaten ter gelegenheid van de beidiging te worden ondertekend, waarbij zij zich bereid verklaren om zich te richten naar deze deontologische principes, en naar de eventuele regels die verder vanwege enige overheid worden opgelegd.


GEHEIMHOUDING

Geheimhouding

Een tolk vertaalt het gesproken woord, terwijl een vertaler zich bezighoudt met het geschreven woord, zoals brochures, handleidingen en aktes. Het zijn twee verschillende vakken. Als iemand tolk is, wil dat nog niet zeggen dat hij ook kan vertalen en omgekeerd. Iedereen kan zich vestigen als tolk of vertaler. Het zijn vrije beroepen. De consument moet zich er zelf van vergewissen of hij met een deskundige van doen heeft.

“Daarom is het voor bijvoorbeeld notarissen, die zelf een geheimhoudingsplicht hebben, verstandig om in zee te gaan met een professionele, liefst beëdigde tolk-vertaler, die zich aan de deontologie van gerechtstolk/-vertaler zal houden.”