Pro deo

Roma / Servo-Kroatisch / Nederlands e.o.

Federaal-Tolk

Ab Vertalen

 

Neutraliteit, snelheid, vakkundigheid, kwaliteit en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen die bij mij bovenaan staan. Ik lever maatwerk op tal van terreinen. Het kan hierbij gaan om onder meer: culus musauris fermentum nunc vel tellus vulputate fermentum.

Pro deo-diensten

 

De uitdrukking “Pro Deo” vindt haar oorsprong in het gedachtegoed dat barmhartige werken ten voordele van minderbedeelden die door hen niet kunnen worden gefinancierd, uiteindelijk door God zullen worden beloond.

 

Artikel 23, 2°, van de Belgische Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. In het kader van het verlenen van juridische bijstand wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns- en tweedelijnsbijstand.

 

Juridische eerstelijnsbijstand wordt verleend door advocaten die rechtzoekenden bijstaan middels een gratis eerste oriënterende raadgeving en een mogelijke doorverwijzing.

 

Juridische tweedelijnsbijstand wordt verleend aan rechtzoekenden door middel van een omstandig juridisch advies, vertegenwoordiging of bijstand, waarin al dan niet wordt voorzien in het raam van een procedure voor de rechtbank. Deze “Pro Deo”-bijstand kan volledig of gedeeltelijk gratis zijn voor natuurlijke personen die over een inkomen beschikken dat onder bepaalde inkomensgrenzen valt.

 

In het kader van de juridische tweedelijnsbijstand kunnen rechtzoekenden een beroep doen op een “Pro deo”-advocaat, die binnen zijn kosteloze dienstverlening mogelijk kan worden bijgestaan door een “Pro Deo”-vertaler en/of “Pro Deo”-tolk.